• VIDEO: Vasily Shestakov Handed a Championship Belt in Sambo to Ilkham Aliev

VIDEO: Vasily Shestakov Handed a Championship Belt in Sambo to Ilkham Aliev

President
4 July 2015 Sergei Grishin

Vasily Shestakov Handed a Championship Belt in Sambo to Ilkham Aliev